• Informacje ogólne

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w Urzędzie jeżeli :

 • nie ma dla bezrobotnego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 • w okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy z zastrzeżeniem art 104a - art 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca z zastrzeżeniem art 104b ust 2
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art.1 ust.3 pkt 2 lit. a i b,
  • był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,
  • był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni zalicza się również okresy:

 • zasadniczej i nadterminowej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej pełnionej na podstawie kontraktu na pełnienie służby nadterminowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej;
 • urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • niewymienione wyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

Wyjątki, po których można nabyć prawo do zasiłku:

 • prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP,
 • prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów zatrudnienia, o których mowa wyżej przypadających w okresie 18 m-cy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności, wynosiła co najmniej 365 dni, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku i wynosi:

 • do 5 lat - w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • od 5 do 20 lat - przysługuje zasiłek podstawowy (100%),
 • co najmniej 20 lat - wysokość zasiłku wynosi 120% zasiłku podstawowego.

Długość okresu pobierania zasiłku na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie:

 • 6 miesięcy - gdy stopa bezrobocia na obszarze powiatu, który zamieszkuje nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • 12 miesięcy - gdy stopa bezrobocia na obszarze powiatu, który zamieszkuje przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub ma powyżej 50 lat i co najmniej 20 letni staż albo dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego ( zasiłek przyznawany jest na wniosek bezrobotnego spełniającego te warunki),
 • w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwały jej, zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek, zasiłek macierzyński.

UWAGA !!!
Bezrobotnemu, który:
- w okresie 6 m-cy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy (stosunek służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy albo rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni od dnia zarejestrowania się i ulega skróceniu o czas nie przysługiwania z w/w przyczyn,
- w okresie 6 m-cy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia - zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni od dnia zarejestrowania się i ulega skróceniu o czas nie przysługiwania z w/w przyczyn,
- otrzymał odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę - zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie, a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z tej przyczyny.
- zarejestrował się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - zasiłek nie przysługuje po 90 dniach od dnia zarejestrowania

UWAGA !!!
Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia miesięcznie i zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny w ciąg 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności , itd., posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek

Obsługa bezrobotnych

Wyszczególnienie Nr pokoju Nr telefonu

INFORMACJA

REJESTRACJA

         1

     2, 3, 4

+48 94 34-55-700

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 10:13 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-01-16 13:04
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 670

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl